REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY RIPOK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RADY PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH INSTALACJI
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie uchwały Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 18 września 2014 r. Rada RIPOK została afiliowana przy Komitecie Ochrony Środowiska KIG jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo struktura.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Rada nosi nazwę Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zwana w dalszej części Regulaminu Radą.
2. Rada może posługiwać się skrótem „Rada RIPOK”.
3. Rada jest zrzeszeniem dobrowolnym i niezależnym, o charakterze niezarobkowym.
4. Siedzibą Rady jest m. st. Warszawa. Terenem działalności Rady jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
5. Do realizacji celów regulaminowych Rada może działać na terenie innych państw niż państwa wskazane w pkt. 4 z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Rada jest zawiązana na czas nieograniczony.
7. Rada może przystępować do innych stowarzyszeń oraz organizacji krajowych i międzynarodowych o zbliżonych celach regulaminowych.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2

Do celów regulaminowych Rady należy:
1) ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
2) reprezentacja interesów członków Rady,
3) współpraca z organami publicznymi i organizacjami w kwestiach dotyczących ochrony środowiska,
4) wypracowywanie stanowisk w kwestiach strategicznych i bieżących i ich publikowanie w celu ukierunkowania rozwoju gospodarki odpadami,
5) opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do działalności związanej z działalnością Rady,
6) wspieranie i propagowanie edukacji ekologicznej,
7) integracja podmiotów zainteresowanych ochroną środowiska, w tym w szczególności gospodarką odpadami komunalnymi, i wymiana doświadczeń,
8) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy członkami,
9) delegowanie przedstawicieli do prac w instytucjach mających związek z zakresem działania Rady,
10) wspieranie przedsiębiorczości,
11) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi,
12) wspieranie budowy efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami w kraju,
13) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego członków Rady.

§ 3

Rada swoje cele realizuje poprzez:
1) świadczenie na rzecz członków Rady pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych,
2) współpracę z organami publicznymi krajowymi i międzynarodowymi oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
3) gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich członków lub innych podmiotów,
4) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego rynku gospodarki komunalnej,
5) sporządzanie dla członków Rady analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie funkcjonowania członków Rady na rynku,
6) prognozowanie rozwoju usług i działalności związanej z gospodarką komunalną oraz występowanie do Parlamentu, organów administracji rządowej z wnioskami w tym zakresie,
7) nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się gospodarką komunalną dla promowania członków Rady,
8) udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą oraz ich organizowanie dla promowania osiągnięć członków Rady,
9) organizację spotkań, szkoleń, konferencji i sympozjów,
10) udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i doradczo-konsultacyjnej członkom Rady,
11) tworzenie wyspecjalizowanych jednostek stałych i doraźnych, nakierowanych na realizację celów Rady i jej członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4

Członkowie Rady dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych – Członkami Zwyczajnymi są przedstawiciele Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
2) Członków Wspierających – instalacje posiadające decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę nie wpisane do WPGO jako RIPOK, jednak oczekujące na wpis,
3) Członków Honorowych – osoby fizyczne szczególnie zasłużone w zakresie ochrony środowiska,
4) Członków Merytorycznych – inne podmioty (technologiczne, konsultacyjne, jednostki finansów publicznych, uczelnie),
5) Ekspertów.

§ 5

1. Członkowie Zwyczajni i Honorowi mają prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Rady,
2) głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Radę,
3) zbierania postulatów od pozostałych członków i podmiotów zewnętrznych, a także ich opiniowania,
4) współpracy przy redagowaniu dokumentów zawierających propozycje realizacji zebranych postulatów,
5) wybierania poprzez głosowanie (bezpośrednie bądź korespondencyjne) najważniejszych ich zdaniem postulatów. Na podstawie wyników głosowania Rada przygotuje dokument podsumowujący wszystkie wybrane przez Członków Zwyczajnych postulaty, który następnie przekazany zostanie wybranym przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej,
6) współpracy z Ekspertami,
7) udziału w działalności programowo-organizacyjnej Rady dla realizacji jej celów regulaminowych,
8) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Rady,
9) zgłaszania wniosków co do działalności Rady,
10) 30% zniżki na udział w konferencjach organizowanych przez Abrys Sp. z o.o. dla jednej osoby na danej konferencji, naliczany od ceny podstawowej.

2. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Rady,
2) regularnego wnoszenia opłaty do KIG na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i innych zadeklarowanych świadczeń zwanej dalej opłatą,
3) aktywnego udziału w realizacji celów określonych w regulaminie.

§ 6

1. Członkiem Wspierającym Rady może zostać każdy podmiot, który spełni następujące warunki:
1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
2) zostanie przyjęty w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Rady,
3) wniesie opłatę do KIG na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady.
2. Członkowie Wspierający mają prawo do zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu i innych zgromadzeniach Rady.
3. Członkom Wspierającym nie przysługuje prawo do głosowania nad uchwałami Rady.

§ 7

1. O przyjęciu Członka Zwyczajnego i przyznaniu tytułu Członka Honorowego Rady decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.
2. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłaty.
3. Członkowie Honorowi mają prawo do zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu i innych zgromadzeniach Rady.

§ 8

1. O przyznaniu tytułu Członka Merytorycznego lub tytułu Eksperta decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.
2. Członkowie Merytoryczni i Eksperci zobowiązani są do uiszczania opłat.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu wyrażoną w uchwale, Członkowie Merytoryczni
i Eksperci mogą zostać zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat.
4. Członkowie Merytoryczni i Eksperci mają prawo do zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu
i innych zgromadzeniach Rady.
5. Członkowie Merytoryczni i Eksperci nie posiadają prawa do głosowania nad uchwałami Rady.

§ 9

Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:
a) z powodu zalegania z opłatą za okres 1/2 roku, licząc od końca roku, za który zapłacono składkę,
b) z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Rady,
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka Rady,
5) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Rozdział IV
Władze Rady
§ 10

Władzami Rady są:
1) Zgromadzenie Członków,
2) Przewodniczący Rady,
3) Zarząd,
4) Komisja Kontroli i Nadzoru.

§ 11

Kadencja Przewodniczącego Rady, Zarządu oraz Komisji Kontroli i Nadzoru trwa pięć lat.

§ 12

1. Najwyższą władzą Rady jest Zgromadzenie Członków. W Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Rady, z zastrzeżeniem ich uprawnień opisanych powyżej.
2. Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 13

1. Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego Rady.
2. Termin i miejsce obrad oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje
do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 14

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady, Zarząd lub na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby Członków Zwyczajnych lub na wniosek Komisji Kontroli i Nadzoru.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbywa się w terminie od 15 do 45 dni od zaistnienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Termin i miejsce oraz proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków wskazuje Przewodniczący Rady co najmniej 7 dni przed planowanym zgromadzeniem.

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Członków Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.
2. Głosować można osobiście lub przez upoważnionych pisemnie pełnomocników.

§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Rady,
2) uchwalanie zmian Regulaminu organizacyjnego Rady,
3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady (z zastrzeżeniem § 18), Zarządu oraz Komisji Kontroli i Nadzoru w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
4) w przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Przewodniczącego Rady, Zarządu lub Komisji Kontroli i Nadzoru, uzupełnienie ich składu następuje w trybie wyborów uzupełniających,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Kontroli i Nadzoru,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań rocznych oraz sprawozdań związanych z zakończeniem kadencji z działalności Zarządu, Komisji Kontroli i Nadzoru oraz udzielanie absolutorium tym władzom,
7) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu,
8) zatwierdzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych Rady,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Rady i jej władz,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Rady i przeznaczeniu jej majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Rady,
13) uchwalanie zmiany wysokości składki członkowskiej, o której mowa w §22 pkt 2).

§ 17

1. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Zgromadzenie do kierowania pracami Zarządu i bieżącą działalnością Rady.
2. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. Przewodniczący Rady może powołać dwóch do czterech wiceprzewodniczących spośród członków Zarządu.
4. Przewodniczący Rady podejmując działania, o których mowa w pkt. 3 określa zakres i podział kompetencji pomiędzy wiceprzewodniczącymi.
5. Przewodniczący Rady upoważniony jest do:
1) dysponowania budżetem Rady, zaciągania zobowiązań w imieniu Rady do wysokości 30 000 złotych. Powyżej tej kwoty niezbędne jest działanie Przewodniczącego wraz z drugim członkiem zarządu,
2) podwyższenia wysokości opłaty o co najwyżej 5% w stosunku do wysokości obowiązującej
w zeszłym roku kalendarzowym,
3) sporządzania planów pracy i budżetu Rady,
4) sprawowania zarządu nad majątkiem Rady,
5) podejmowania decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Rady,
6) reprezentowania Rady na zewnątrz i działania w jej imieniu,
7) wykonywania uchwał Zgromadzenia Członków,
8) powoływania zespołów tematycznych oraz nadzorowania ich działalności,
9) kształtowania składu personalnego odpowiedzialnego za organizację pracy Rady i obsługę administracyjną Rady,
10) w sytuacji, gdy Członkowie Zwyczajni nie dopełnią obowiązku wskazanego w § 5 ust.1 p. 3) lub też zaistnieje pilna potrzeba wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 3), Przewodniczący Rady uprawniony jest do samodzielnego przygotowania stosownych opinii
i postulatów.

§ 18

Pierwszym Przewodniczącym Rady zostaje wybrany pan Piotr Szewczyk.

§ 19

1. Zarząd składa się z 3 -13 osób, w tym z Przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącychi członków.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy kierowanie pracami Zarządu.
3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
4. Uchwały na posiedzeniach podejmowane są zwykłą większością głosów. Gdy występuje równość głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się w formie telekonferencji.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady.
7. W razie tymczasowej niezdolności do pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady, wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przejmuje jego obowiązki.
8. Zarząd uprawniony jest do działania w zakresie powierzonym mu przez Przewodniczącego Rady lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania Członków Zwyczajnych, nadania tytułu Członka Wspierającego lub Członka Honorowego lub Członka Merytorycznego lub Eksperta.

§ 20

1. Komisja Kontroli i Nadzoru składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
2. Wyboru na stanowiska funkcyjne członkowie Komisji dokonują spośród składu Komisji.
3. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie pracami Komisji.
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
5. Uchwały na posiedzeniach podejmowane są większością głosów. Gdy występuje równość głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Do kompetencji Komisji Kontroli i Nadzoru należy:
1) kontrolowanie działalności Przewodniczącego Rady i Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Zgromadzeniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Rady,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu.

§ 22

1. Wsparcie medialne, organizacyjne i obsługę administracyjną Zarządu zapewnia firma Abrys Sp. z o.o.
2. Pozostałym Władzom Rady, stosownie do okoliczności i ich potrzeb, wsparcie medialne, organizacyjne i obsługę administracyjną także zapewnia podmiot, o którym mowa w pkt. 1.
3. Nie dotyczy to obsługi administracyjno – biurowej Rady jako działającej w ramach KIG oraz prac zlecanych innym podmiotom przez uprawnione organy Rady.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Rady
§ 23

1. Rada uprawniona jest do administrowania środkami pochodzącymi z opłat, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej przekazywanych Radzie oraz na jej konto w Krajowej Izbie Gospodarczej lub w innej formie.
2. Wysokość opłaty za 2015 rok ustala się na kwotę 3600 złotych rocznie.
3. Zmiana wysokości opłat zgodna ze szczegółowymi regulacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie nie powoduje obowiązku zmiany Regulaminu.

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Rady
§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Uchwałę o rozwiązaniu Rady podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały opisanej w ust.1, Zgromadzenie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, której celem jest przeprowadzenie likwidacji.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube