Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

22 maja na zaproszenie p. dyr. Magdy Gosk uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Środowiska. W spotkaniu uczestniczył zespół pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami z Panią Dyrektor. Radę RIPOK reprezentował czteroosobowy zespół (Wojciech Głuszczak – ZUT Gdańsk, Wojciech Muś Sego Rybnik, Michał Turkiewicz- ZGiUK Lubań, Piotr Szewczyk Przewodniczący Rady RIPOK – ZUOK „Orli Staw”).   Celem spotkania było omówienie na bazie ekspertyz przygotowanych na zlecenie Rady RIPOK, aktualnych problemów gospodarki odpadami bez rozwiązania których osiąganie celów w zakresie rosnących poziomów recyklingu jak również malejących dopuszczalnych poziomów składowania mogą okazać się niemożliwe do spełnienia. Z punktu widzenia RIPOK na których barkach spoczywa odpowiedzialność za przyjmowanie i przetwarzanie większości odpadów komunalnych, problemami takimi, przekładającymi się na opłaty za gospodarowanie odpadami ponoszone przez mieszkańców są:

 1. Wypracowanie celów strategicznych dla branży, a w ślad za tym przewidywalność warunków funkcjonowania gospodarki odpadami na kolejnych 15 -20 lat.
 2. Potrzeba uregulowania problemu zbierania i zagospodarowania w drodze innej niż składowanie z wysoką „opłatą marszałkowską” popiołów z palenisk domowych o kodzie ex 20 01 99.
 3. Dogłębna analiza i podjęcie działań ograniczających wzrost kosztów zagospodarowania odpadów wynikający z drastycznego wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska.
 4. Poszukiwanie rozwiązania dla rosnących kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej 19 12 12 i 19 12 10. Jest to skutkiem wzrostu frakcji kalorycznej wydzielanej w instalacjach sortowania nie kwalifikujących się do recyklingu oraz brak wystarczającej ilości instalacji do ich energetycznego wykorzystania.
 5. Potrzeba uregulowania prawnego zgodnie z dokumentami strategicznymi KE fermentacji selektywnie zbieranej frakcji bio odpadów komunalnych jako preferowanej formy recyklingu organicznego. Działanie to, ze wszech miar zalecane, w obecnych uwarunkowaniach prawnych napotyka wiele barier.
 6. Uwidaczniające się w ostatnim okresie narastające problemy ze zbytem oraz spadek cen wysegregowanych surowców wtórnych. Związane jest to ze wzrostem podaży, ograniczeniem eksportu oraz brakiem adekwatnego wzrostu możliwości przetwarzania w instalacjach recyklingu.
 7. Potrzeba przeprowadzenia szerokiej, centralnie koordynowanej i finansowanej kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska.

W trakcie spotkania wyartykułowaliśmy potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty nad ideami GOZ z udziałem wszystkich jego uczestników i elementów składowych. Często spotykane jest bowiem medialne  obwinianie za powstałe problemy branży gospodarki odpadami RIPOK-ów mogących  realizować te zadania tylko w swoim zakresie działania. Należy naszym zdaniem realnie wdrażać idee ekoprojektowania oraz faktycznie ograniczać wytwarzania odpadów. Można to zrealizować tylko poprzez kompleksowe działania mające na celu wydłużenie życia produktów, ponowne użycie i opłacalność napraw produktów uszkodzonych. Ważnym elementem jest także realne wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów za swoje produkty także na etapie odpadu. Ważnym elementem osiągania wskaźników recyklingu który był omawiany podczas spotkania jest recykling organiczny z wytwarzaniem energii odnawialnej odpadów zbieranych w brązowym worku. Poza wprowadzeniem standardów zbierania tego rodzaju odpadów przeszkoda jest brak instalacji fermentacji dedykowanych dla tego strumienia. Problemami wymagającymi rozwiązania są także uregulowania prawne dotyczące tego procesu w zakresie przetwarzania odpadów bio kuchennych oraz zagospodarowania produktów fermentacji w fazie ciekłej oraz stałej. Problem ten wymaga wieloaspektowej analizy i podjęcia stosowanych działań legislacyjnych.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 • Newsletter
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube