Aktualności

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Członków Rady RIPOK. W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca,  gorąca atmosfera panowała nie tylko na zewnątrz, ale również na sali obrad. Zebrani dyskutowali nad najważniejszymi kwestiami, które pozwolą zapewnić sprawne funkcjonowanie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w nowym systemie gospodarowania odpadami. Podczas obrad jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Rady RIPOK, którym został Piotr Szewczyk – Dyrektor ZUOK „Orli Staw”. Ponadto podjęto decyzję o przyjęciu kolejnych Ekspertów współpracujących z Radą RIPOK: mec. Kacpra Sampławskiego oraz mec. Jędrzeja Klatkę.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

 • BESKID ŻYWIEC Spółka z o.o.
 • Eko-Innowacji, Jarosław
 • Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Jaroszów
 • Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, Wrocław
 • Krajowej Izby Gospodarczej
 • Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
 • Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o., Tychy
 • PPHU „KOMART” Sp. z o.o., Knurów
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Koszalin
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamość
 • REMONDIS Warszawa Sp. z o.o.
 • SEGO Sp. z o.o., Rybnik
 • Tomra Sorting Sp. z o.o., Katowice
 • Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Ceków
 • Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., Bielsko-Biała
 • Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Gać
 • Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych „BYŚ”, Warszawa
 • Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
 • Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich, Mysłakowice
 • Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Myślenice
 • Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., Gdańsk
 • ABRYS Sp.  z o.o., Poznań

W trakcie burzliwej dyskusji ukształtowała się hierarchia ważności zdefiniowanych dotychczas problemów zarządzających RIPOK-ami. Zaproponowane i opisane zagadnienia, zdaniem zebranych, w pełni opisują skalę problemów przed jakimi stają uczestnicy rynku gospodarki odpadami.
W ocenie uczestników spotkania najważniejszym z nich jest podjęcie szybkiej i skutecznej kontroli przemieszczania odpadów, które trafiają do instalacji, nie zawsze posiadających stosowne zezwolenia w zakresie ich zagospodarowywania. Skutkuje to kierowaniem odpadów do instalacji tańszych, niekoniecznie efektywnych, rezultatem czego jest zagospodarowanie odpadów niezgodnie z przepisami oraz łamanie zasady bliskości.

Pojawiają się również wątpliwości – kiedy odpady mogą zostać skierowane do instalacji zastępczej jeśli w regionie funkcjonuje RIPOK? Gminy posiadające instalację wybudowaną indywidualnie lub wspólnie z innymi często ogłaszają przetarg na odbieranie odpadów, nie kierując ich pełnego strumienia do własnej, wybudowanej ze środków publicznych instalacji posiadających odpowiednie moce przerobowe. W przypadku instalacji budowanych z wykorzystaniem środków pomocowych grozi to nie osiągnięciem zakładanych efektów, a w skrajnym przypadku zwrotem dotacji z odsetkami.

Większość uczestników podziela pogląd, że dokuczliwy jest brak zdefiniowania stanu prawnego gwarantującego uznanie instalacji za RIPOK. Poszczególne województwa stosują rożne zasady nadawania statusu RIPOK. W wielu przypadkach nakłada się na to wątpliwe określenie przez zarządzających (bezkrytycznie akceptowane przez urzędników) wydajności instalacji oraz poszczególnych jej elementów. Brak jest jednoznacznego określenia technologii uznawanych za spełniające wymagania RIPOK – szczególnie dla instalacji MBP/MBS. Niezbędnym jest przyjęcie standardów dla części mechanicznej.

W dyskusji kilkukrotnie zgłaszano kwestię tworzenia funduszu rekultywacyjnego. Niejednoznacznie określona jest: metodyka wyliczania, warunki i jego forma prawna. W opinii zebranych Członków Rady RIPOK aktualne stawki opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata marszałkowska) są zbyt mało zróżnicowane dla odpadów zmieszanych i po przetworzeniu oraz zbyt niskie, aby skutecznie motywować do budowania instalacji zaawansowanych technologicznie, a więc i stosowania droższych technologii zagospodarowania odpadów. Niezbędnym jest pilne opracowanie rozporządzenia z określeniem nowych stawek opłaty marszałkowskiej (na kilka lat do przodu) stymulujących budowę i eksploatację instalacji osiągających poziomy recyklingu i redukcji odpadów biodegradowalnych.

W trakcie dyskusji poruszano też kwestię treści umów zawieranych przez RIPOK-i z dostawcami odpadów, perspektywy zagospodarowywania produktów wytwarzanych przez instalacje (głównie stabilizatu i frakcji nadsitowej), finansowania kosztów nadwyżek mocy przerobowych jaką RIPOK (jako instalacja zastępcza – awaryjna) winna utrzymywać.

Uczestnicy spotkania Członków Rady RIPOK gremialnie wyrazili wolę i poparcie dla pomysłu przygotowania standardów (wytycznych) do kontroli instalacji zagospodarowania odpadów, kryteriów uznawania ich za RIPOK oraz przepływu odpadów w nowym systemie i regionach. W zamyśle Rady mógłby być to doskonały materiał służący służbom kontrolnym i urzędnikom różnych szczebli administracji do efektywnego wykonywania ich zadań. W ślad za tym przedstawiciele Rady są gotowi uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach z służbami kontrolnymi  w celu szczegółowego przedstawienia swych propozycji. Kolejną intencją zgłoszoną podczas spotkania jest propozycja tworzenia w ramach województw czy regionów rad/zarządów gospodarki odpadami, których zadaniem było by m.in. monitorowanie i kierowanie strumieniem odpadów.

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 • Newsletter
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube