Aktualności

Konferencja Rady RIPOK w Tłokini Kościelnej

W dniach 28-29 września 2017 r. w pięknych okolicznościach przyrody w Pałacu w Tłokini Kościelnej spotkali się członkowie Rady RIPOK i zaproszeni goście.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Daniel Tylak, Burmistrz Gminy i Miasta Opatówek Sebastian Wardęcki, Prezydent Miasta Sieradz Paweł Osiewała, Zastępca Burmistrza Miasta Turek Jerzy Kurzawa, Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Kamila Czyżak – Kościelak, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu Andrzej Spychalski.

W pierwszej części spotkania omówione zostały główne problemy związane z gospodarką odpadami, jak również dotychczasowe działania podejmowane przez Radę RIPOK oraz plany i kierunki na przyszłość.
Przewodniczący Rady RIPOK Piotr Szewczyk mówił między innymi o wyzwaniach, jakie stoją przed regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. Przeprowadzając analizę SWOT wskazał silne i słabe strony RIPOK-ów oraz szanse i zagrożenia stojące przed instalacjami.

Na temat obecnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami mówił także Wiceprezes Zarządu ABRYS Sp. z o.o. Robert Rosa. Wspomniał o kluczowej kwestii i wyzwaniach w najbliższej przyszłości, czyli modernizacji RIPOK-ów. Podkreślił ugruntowaną już w środowisku tezę, że powinno się odchodzić od nazwy MBP a mówić o rozdzielnym, efektywnym działaniu części mechanicznej i biologicznej, czyli nowoczesnych Regionalnych Centrach Recyklingu. Takie wymagania stawiają przed instalacjami wdrażane do prawodawstwa Unii, wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Druga część spotkania rozpoczęła się od prezentacji dr. inż. Barbary Kozłowskiej z Politechniki Łódzkiej. Wystąpienie zatytułowane: „Współpraca gmin i RIPOK w osiągnięciu celów gospodarki odpadami” pozwoliło uczestnikom konferencji usystematyzować wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego w gospodarce odpadami, a także przypomnieć o krajowych zobowiązaniach w osiągnięciu celów gospodarki odpadami. Omówione zostały, także zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Należy pokazać społeczeństwu dobre wzory, aby wszyscy zaczęli się do nich stosować-podsumowała swoją prezentacje dr. inż. Barbara Kozłowska. Temat ten był także przedmiotem późniejszej dyskusji.

Kolejnym prelegentem była mec. Anna Specht-Schampera z kancelarii SDZ Legal, która przekazała uczestnikom bieżące informacje z zakresu zmian formalno – prawnych. Omówiła między innymi założenia projektu zmian ustawy o zamówieniach publicznych, a także niuanse prawne możliwych do pozyskania środków finansowych z POIiŚ i RPO w perspektywie 2014-2020. Do chwili obecnej brak bowiem wytycznych odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami, jak również brak precyzyjnej informacji, jakie instalacje i na jakie cele mogą ubiegać się o dofinansowanie. Nie określono także docelowej kwoty alokacji na ten cel. Dyskusję wywołał braku środków finansowych na rozbudowę przepustowości instalacji MBP oraz to, że preferowane będą instalacje przeznaczające środki na modernizację w celu zwiększenia zdolności segregowania i doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki. Oczywistym jest dla wszystkich, że jako kluczowe kryterium będzie brana pod uwagę hierarchia postępowania z odpadami.

Tematem budzącym powszechne zainteresowanie i wywołującym duże emocje są Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami, ich zapisy oraz pojawiające się informacje o ich zaskarżaniu i unieważnianiu. Są to sprawy kluczowe dla branży w aspekcie spełniania przez Polskę warunku ex-ante, limitującego uruchomienie środków z POIiŚ. Ich zapisy i prawidłowa interpretacja może być kluczowym czynnikiem przy aplikowaniu o środki z funduszy UE.

Uczestnicy konferencji długo dyskutowali, szukając rozwiązań i zgłaszając swoje pomysły w spornych kwestiach.

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube